מדיניות החנות

מבוא
• אתר www.daniella-jewelry.co.il (“האתר”) המופעל ע”י “דניאלה אסייג” (עוסק מורשה, ח”פ 200362242, תקרא “החברה”) משמש כחנות וירטואלית למכירת תכשיטים.
• האמור בתקנון זה בלשון נקבה הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה.
• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
• “התכשיטים” או “הפריטים” – התכשיטים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
• ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

כללי
1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת תכשיטים והוא בבעלותה של החברה (דניאלה אסייג).
2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בטלפון מס’ 052-6500058.
3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.
4. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.
7. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל התכשיטים/ הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.
10. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות (לדוגמא כפל מבצעים שנעשה בשוגג לא יתאפשר גם אם בפועל האתר איפשר זאת) והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן, במידה ונעשה כך תהיה החברה רשאית לבטל הזמנה לאחר עדכון הלקוחה.
11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.
13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
15. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.

ביצוע הזמנות דרך האתר
1. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
2. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוחה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אכן אושרה.
3. פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
4. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
5. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחה.
6. כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוחה יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוחה.
7. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם:לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ’ב – 1982.
• אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים
• אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר
• אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחשב כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה
• אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר
• אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו
• אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי
8. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
9. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.
10. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש הלקוחה להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר פייפאל, או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החליטה הלקוחה לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.

11. בהזמנת תכשיט בציפוי זהב/רוז גולד ייתכנו שינויים בגוון התכשיטים מפעם לפעם, גוון ציפוי הזהב שלנו הוא גוון 14 קראט.
התמונות להמחשה בלבד

ביטול עסקה ומדיניות החזרה / החלפת מוצרים
1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
2. בידי המזמינה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

לא בוצע שימוש בפריט / לא עברו יותר מ48 שעות מרגע קבלת החבילה/ לא החל תהליך ייצור או ציפוי של פריטים בעיצוב אישי, חריטה, רוז גולד, אות אישית/ לא נקנה במבצע או הנחה כלשהי.

דמי ביטול עקב חרטה:

הלקוח יישא בעלויות המשלוחים.

• כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

לא יינתן זיכוי בביט – אלא לכרטיס אשראי.

• ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח למעט מקרים בו הפריטים הינם פריטים במבצע/ הנחה, ציפוי רוז גולד / דגמי חריטה / אות אישית – אשר תהליך הכנתם כבר החל.

ברכישת תכשיט שהמחיר ששולם תמורתו אינו עולה על 3,000 ש”ח, ניתן לבטל את העסקה עד תום יומיים מיום הרכישה (לא כולל ימי מנוחה).

בבחירת תשלום מזומן- באם הלקוח מעוניין לבטל את העסקה לאחר שהמשלוח יצא אליו, יהיה עליו לשלם את דמי המשלוח המצוינים בהזמנה.

החלפת המוצרים:

ניתן להחליף את המוצרים עד 14 ימים מרגע קבלת החבילה לפי רישומי המערכת של החברה,

למעט: פריטים בציפוי רוז גולד, פריטים עם חריטה /  אות אישית – דגמים בעיצוב אישי.

הלקוח יישא בעלויות המשלוחים – 29 ש”ח לצד אחד או תשלום מזומן לשליח- 45 ש”ח

החזר כספי יינתן עפ״י האמור בחוק תכשיטים בהתאמה אישית (שם / אות אישית/ חריטה / פריטים בציפוי רוז גולד) אשר הוכנו במיוחד עבור הלקוחה).
• במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה יינתן החזר כספי על הפריט בלבד – עלות המשלוחים הינה על חשבונה של הלקוח/ה.

יש להחזיר את הפריטים באריזתם המקורית הכוללת קופסת תכשיט קופסת משלוח וכל המוצרים הנלווים בהתאם לתקופת המיתוג ובכלל (גלוית ברכה, מטלית לניקוי, שקית אריזה וכו’)

באם החבילה הגיעה בחוסר של אחד מהפריטים המצוינים לעיל – ינוכה סכום סמלי מההחזר הכספי (בין 10-25 ש”ח לכל היותר)

החזר כספי יינתן רק אם הלקוח יצר קשר להחזרת המוצרים תוך 48 שעות מרגע קבלת החבילה ועומד בתנאי ההחזרה.

בהחזר כספי יבוצע ניכיון של כ-5% אחוז מסך העסקה או 100 ש”ח (הזול מבניהם).

ההחזר יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק –  בתוך קופסת המארז וכפי שהתקבל.

במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
• החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת.
• ניתן להחליף את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית- תוך 14 יום מקבלתו.
3. לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית מלאה, כגון מבצעים או מתנות.
4. אופן החזרת הפריטים – הלקוחה תשלח את הפריט חזרה לחברה בדואר ישראל – רגיל / רשום / שליחים ותישא בעלות המשלוח. כמו כן אין אחריות על המשלוח שיצא מטעם הלקוחה. (אנו ממליצים לשלוח בדואר רשום לצורכי מעקב חבילה)

אספקה ומשלוחים
1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות שליח מטעם החברה (שליח עד לבית הלקוח) במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה (3-7 ימי עסקים – לא כולל שישי שבת).
2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.
3. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות ליעד המבוקש בהתאם לזמני הייצור של כל פריט.
4. זמני המשלוח – ערים מרכזיות עד 3 ימי עסקים. אילת / מושבים / קיבוצים / יישובים – עד 7 ימי עסקים.
5. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם דואר שליחים אינה מגיעה, אנו ניצור קשר לתיאום כתובת מחדש.
6. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.
7. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.
8. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי אן שהינם בהתאמה אישית.
9. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוחה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

10. אם אין אף אחד בבית, ניתן להשאיר את החבילה ליד הדלת/בארון החשמל- במידה ואישרת- האחריות על החבילה היא באחריות הלקוחה בלבד! (נזק, אובדן).

אחריות החברה
1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
5. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות החברה.
6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 052-6500058 והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

8. אחריות על המוצר תינתן לשנה וחצי מיום קבלת הפריט
9. האחריות אינה כוללת אובדן הפריט ו/ או חלקים ממנו. כמו כן יחויב הלקוח בעלות סמלית שהחברה רשאית להחליט עליה בהתאם למקרה.
10. האחריות אינה כוללת קרע
11. האחריות אינה כוללת שבר בטבעות
12. תכשיטי כסף: תכשיטים העשויים מכסף 925. (ישנם תכשיטים בציפוי זהב עשויים בבסיס שלהם מכסף 925 מצופה בזהב 14 קראט)
מומלץ להתקלח עם תכשיטי הכסף על מנת שיתנקו- מים וסבון אינם גורמם לשינוי גוון התכשיט.
אחת התכונות של כסף טהור 925 היא השחרה ושינוי גוון. השחרה נגרמת מחמצן (אוויר) , חומציות גוף ומגע עם חומרים שונים, לרוב חומרים כימיים. ניתן לרכוש נוזל ייעודי לניקוי תכשיטי כסף באתר שלנו תחת קטגוריית “מוצרים נלווים”.
* שימי לב- אין להשאיר/לאחסן תכשיטים בקופסאות הקרטון, (בקופסא בה הגיעו התכשיטים) היות והספוג סופח לחות ויכול לגרום לפגיעה בתכשיט. כמו כן אין לתלות תכשיטים במתלים שונים בחדר- שהייה ממושכת באוויר גורמת לתכשיט להתחמצן ולהחליף את צבעו לכתום/צהוב/שחור. מומלץ לאחסן את התכשיטים בתוך שקית ואקום/שקית פסגור למניעת התחמצנות.
ניתן להגיע לסטודיו לניקוי והברקת התכשיט. ניתן לנקות ולהבריק את התכשיטים אצלנו בכל עת וללא עלות טיפול (גם אם זמן האחריות על התכשיט עבר)
13. ציפויים: יש להתנהל עם ציפוי זהב על פי הוראות השימוש.

ציפוי הזהב עמיד במים, ניתן להתקלח עם התכשיטים, אך בכדי לשמור על הגוון המקורי לטווח הארוך לאחר הרטבת הפריט ובעיקר לאחר כניסה לבריכה או לים – יש לייבש היטב את התכשיטים ולא לתת למים להתייבש על העור. אין להיכנס עם תכשיטים (ציפוי זהב וכסף 925) למי גופרית ולים המלח!

מה יכול לפגום בציפוי זהב?

* מגע עם חומרים כימיים עלול לגרום לציפוי זהב להתקלף/ להשחיר ולפגוע בברק שלו.
לדוגמא- בושם, קרמים, חומרי ניקוי (סבון כלים) וכו.
* חיכוך – עלול לגרום לציפוי להתקלף
חיכוך גורם לשריטות – מה שמסיר את ציפוי הזהב, לכן יש לפעול בזהירות ולשים לב לפרט זה.
(לדוגמא- שטיפת כלים עם סקוטץ’ ברזל, חיכוך של טבעות אחת בשניה (לכן לא מומלץ לענוד טבעות מציפוי זהב אחת על השנייה) עבודת ידיים עם כלים וכו׳.)
* מגע עם מי גופרית/ ים המלח יפגום בציפוי זהב.

* שימי לב- אין להשאיר/לאחסן תכשיטים בקופסאות הקרטון, (בקופסא בה הגיעו התכשיטים) היות והספוג סופח לחות ויכול לגרום לפגיעה בתכשיט. כמו כן אין לתלות תכשיטים במתלים שונים בחדר- שהייה ממושכת באוויר גורמת לתכשיט להתחמצן ולהחליף את צבעו לכתום/צהוב/שחור. מומלץ לאחסן את התכשיטים בתוך שקית ואקום/שקית פסגור למניעת התחמצנות.

במסגרת האחריות על התכשיט, ניתן לצפות את התכשיט בציפוי נוסף אם ישנו צורך.
ציפוי ראשון הוא ללא עלות, גם אם נפגם מאחת הסיבות הנ”ל.
כל ציפוי נוסף לאחר מכן, יהיה כרוך בעלות סמלית בהתאם למשקל הפריט.
בכדי לצפות את התכשיט מחדש, יש לדאוג להביא אותו אלינו לסטודיו באמצעות הגעה פיזית/ שליחה בדואר או תיאום שליחות הלוך חזור דרך חברת השליחויות בעלות של 29₪ לכיוון.
(באם לקוח/ה שלח/ה בדואר ישראל, אנחנו מחזירים לאחר טיפול באמצעות שליח בעלות 29 ש”ח)
זמן הטיפול משתנה בהתאם לתכשיט, אך לא יאוחר מ21 ימי עסקים.

עלות ציפוי:
ציפוי זהב ראשון במסגרת האחריות הינו ללא עלות – ציפוי נוסף ינתן בעלות של בין 40-80₪ לפריט
(תלוי משקל)
ציפוי זהב וחידוש התכשיט – שלא בתוקף האחריות, יתאפשר ללא הגבלת זמן בעלות של 99 ש”ח לפריט.

14. תכשיטי פליז: תכשיטים העשויים מ’פליז’ מצופים בכסף או בגוון זהב- יש לפעול על פי הוראות שימוש:

יש להימנע ממגע עם מים ובעיקר ממגע עם בושם/ קרם גוף ו/או כל חומר כימי אחר. במקרים של הצהרה/ כתמים יש להשתמש במטלית לניקוי והברקה כשהיא יבשה.

לא תינתן אחריות על ציפוי של פריטים מתוך קולקציית פליז מצופה. 

ניתן לצפות בעלות סמלית לפי משקל הפריט, (עלויות הציפוי נעות בין 40-80 ש”ח לפריט ).

דרכי הגעה לסטודיו- מסירת פריטים להחלפה/ תיקון/ החזרה/ ניקוי:

להחלפה או החזרת פריט, על הלקוח/ה להגיע לסטודיו בכתובת: החלוץ 136, באר שבע. ניתן להגיע בתיאום מראש בטלפון של שירות הלקוחות: 0526500058.
2. באמצעות שליח: שליח שיגיע לאסוף מהלקוח/ה את הפריט/ים. עלות שליחות לכיוון אחד הינה 29 ₪.
עלויות השינוע ייגבו מהלקוח/ה טרם תיאום השליחות.
3. החלפה/ החזרה באמצעות ‘דואר ישראל’-
ניתן לשלוח את הפריטים אלינו להחזרה/ החלפה באמצעות שירותי דואר ישראל. ברגע שהפריט/ים מגיע/ים אלינו אנחנו יוצרים איתך קשר להמשך טיפול. משלוח חזרה מהסטודיו ללקוח/ה במקרה של החלפה/ תיקון הוא באמצעות שליחות בלבד בעלות של 29 ₪.
• אנחנו לא לוקחים אחריות על הגעת הפריטים אלינו הנשלחים אלינו בשירותי דואר ישראל וממליצים להשתמש בשירות המהיר באמצעות שליח עד הבית.

זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להם.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב תכשיטים, תמונות התכשיטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
5. השם ‘daniella-jewelry’ וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
6. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
7. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו’ב, לכל מטרה אחרת.
9. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
10. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
11. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

שמירה על סודיות
1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
2. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הלקוחות אלא על מנת לאפשר את הרכישה בחנות הוירטואלית ובהתאם לכל דין.
3. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
4. על מנת לבצע סליקה באינטרנט, עושה החברה שימוש בחברה צד ג’ (“טראנזילה”) ומעבירה לה את פרטי האשראי של הלקוח. החברה מאובטחת ברמת האבטחה הגבוהה ביותר ועומדת בתקן – PCI DSS Level 1.
5. האתר תומך במגוון אמצעי תשלום: כרטיסי אשראי ויזה, מאסטרכארד, לאומי קארד, אמריקן אקספרס, דיינרס, והעברה בנקאית באמצעות מס”ב ע”י הוראות קבע בנקאיות.

איזור שיפוט
1. בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלתה כל מחלוקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות הבלעדית של החוק הישראלי במחוז באר שבע בלבד

להלן: “תניית שיפוט יחודית”